SSS

SSS

GOST R BELGES NEDR?

Rusya Federasyonu’nda gümrük ve iç piyasada zorunlu olan ve ürünlerinizin Rusya Standartlarna Uygunluunu ispatlayan Kalite belgesidir. GOST R Rusya Kalite Belgesi, Türkiye’de nasl TSE belgesi tüm firmalar için gerekli ve rekabet açsndan yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk ise, Rusya‘da da üretim yapan ve Rusya’ ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken zorunluluktur. GOST R Belgesi sadece ürüne deil sisteme yönelik kalite belgesidir. Bu belgenin alnmas için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme GOSSTANDART tarafndan akredite edilmi laboratuarlarda yaplmas gerekmektedir.

GOST R BELGES VERMEYE KMLER YETKLDR?

GOST R Belgesi, Rusya Federasyonu Devlet Standartlar ( Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu ) tarafndan akredite edilmi resmi veya özel sertifika kurulularna aittir. Bir belgenin bu kurululardan verilebilmesi için ilgili ürünlerin ve firmann incelenmesi, Rus standartlarna uygunluunun aratrlmas gerekir. Belge kurulular, belge verebilme lisanslarnn devam açsndan yasal ilem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafndan sürekli denetlenmektedirler. Arlkla Moskova’da bulunan bu kurulular deiik konularda Expert –bilirkii- bulundurarak sadece yetki alanlarna giren konularda belge verebilirler. Yani her kurulu her belgeyi verme yetkisine sahip deildir. Örnein; makineler konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanm yetki alan yoksa tekstil ürünleri için belge veremez. Bunun için bu konuda uzmanlam ve expert bulunduran ve laboratuar imkân olan baka bir kurulua bavurmas gerekir.

GOST R KALTE BELGES NEDEN GEREKLDR?

Rusya Federasyonu, ülkesinde üretilen ya da bu ülkeye ithalat yaplan ürünler için Avrupa normlarn tanmamaktadr ve kendi standard olan GOST R kalite belgesinin alnmasn zorunlu hale getirmitir. GOST R Belgesi gümrüklerde ve iç pazarda istenmesinin dnda devlet memurlar kontronör tarafndan iç piyasada da sorulmaktadr. Bu nedenle yasal olarak kaytl hiç bir maaza ve i yeri, GOST R Belgesi olmayan ürünü almak ve satmak istememektedir. Ayrca inaatlarda GOST R belgesi olmayan bir malzemeyi hiç bir kontrol makam kabul etmemektedir. Bu yüzden Rusya’da inaat yapan müteahhitler yurt dndan gelen ürünler için ayr ayr belge almak zorundadr.

GOST R BELGES GÜMRÜKLERDE SORULUYORMU?

1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliince ülkeye ithal edilen ürünlerde belge alnmas zorunlu hale getirilmesinden dolay gümrüklerde GOST R belgesi sorulmaktadr. Baz ürünler için belge temin etme zorunluluu yoktur ancak; bu tür ürünler için de önceden "Red Mektubu" denilen bir belge alnarak gümrükte karlalabilecek baz engeller ortadan kaldrlabiliyor.

GOST R KALTE BELGES HANG ÜLKELERDE GEÇERL?

Rusya’ da zorunlu olarak istenen Gost- R belgesi, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Türki Cumhuriyetleri, Baltk Ülkeleri, Moldova ve Kafkas Cumhuriyetleri gibi ülkelerde geçerlidir. GOST R BELGESNN KULLANILDII ALANLAR: Rusya Gümrükleri ( Zorunlu ) Perakende Maazalar ( Perakende satlan ürünler için ) naatlarda ( naat Kontrolleri istei dorultusunda iskân ruhsat alabilmek) Endüstriyel Mutfak, Çamarhane gibi yerler ( çaltrma izni almak için ) Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalma izni ve üretim izni almak için )

GOST R KALTE BELGES NASIL KULLANILIR?

GOST R Belgesi fotokopi çekilerek çoaltlr. Firma kaesi imza atlarak aslnn aynsdr diye belirtilir. Bu ekilde müterilere datlr. Baz gümrükler bu ekilde kabul etmeyip Noter onayl olarak kabul etmektedirler. Bu durumda Rus Noteri veya Rusya konsolosluu aracl ile yaplabilmektedir. Eer gümrük memurlar ihtiyaç duyar ise belgenizin üzerindeki akredite kuruluu arayarak belgenin doruluunu veya sahteliini teyit edebilir.

3 YILLIK SER ÜRETM GOST R BELGESNN ÖZELLKLER:

• Rusya içi ve dünya da ki herhangi bir üreticiye veya ithalatçya verilebilir.

• Üretim yeri uzmanlar tarafndan denetlenmeden 3 yllk sertifika verilemez

• Seri üretime yönelik sadece sertifikada belirtilen ürünler için geçerlidir.

• Hem giriten balayarak üretim sistemi incelenir. Hem belirlenmi ürünlerden detayl olarak söz edilir hem de üretim ve kullanmda hijyenik özellikler aranr. Bir anlamda CE belgesi benzeridir.

1 YILLIK SER ÜRETM GOST R BELGES NEDR?

Bu belge 1 yllk seri üretim sertifikas için verilir. Bu belgeyi almak için expert ziyareti gerekmez. Tanabilir ürünler için uzmanlarn inceleme yapabilmesi için numune gereklidir. Tanmazlar ise ( Endüstriyel trafolar,vinçler, Endüstriyel jeneratörler vs…) teknik bilgiler ile çözülmektedir. Kullanm açsndan 3 yllk sertifikadan fark yoktur.

PARTI BAZINDA (TEK SEFERLK) GOST R BELGES NEDR?

Rusya Federasyonu’na sürekli olarak ihracat yapmayan proje baznda çalan üreticilerin alabilecei belgedir. Numune gerektirmeden baz teknik dokümanlar ile alnmaktadr. Maliyeti düük olduundan her zaman sevkiyat yapmayan firmalar için uygundur. Bu belge sadece alc tarafndan yani ithalatç firma tarafndan yaplmaktadr. Bir kez kullanlabilinen Parti Baznda Belgesinin temini için fatura ve ithalatç firma ile yaptnz sözleme gerekmektedir.

RED MEKTUBU NEDR?

Rusya Federasyonu Gümrük komisyonu (GTK) tarafndan 6 ayda bir yaynlanan listelerde hangi ürünlere belge hangi ürünlere Red Mektubu (Gereksizlik Mektubu) istenecei yaynlanmaktadr. Bu belge Gümrük ve iç pazarda kullanlmaktadr. Bu mektubu verme yetkisi Moskova’da VNISS Enstitü’sünün tekelindedir.

GOSSTROY BELGES NEDR?

Rusya Federasyonu naat Bakanlna bal kurulular tarafndan verilen inaat kalite belgesi. Prosedür olarak GOST R Belgesi ile ayn mevzuata tabidir.

HJYEN BELGES NEDR?

Moskova'da Salk Bakanlna bal yetkili laboratuarlarda yaplan testler sonucu verilen ve maddelerin kimyasal bileimlerini; ayrca bu bileimlerin Rus salk normlar dâhilinde olduunu belgeler. Bu belge, GOST R Belgesi alnrken eer normatif dokümanlar da GOST'a ön art olarak alnmas yazlmsa deney yaptrlarak alnr.

YANGIN BELGES NEDR?

Baz ürünler için GOST R belgesi’ne ön art olarak yangn belgesi alnmas gerekebilir. Bu belge de çileri Bakanl’na baldr ve bu konuda yetkili kurulular tarafndan verilmektedir. Ta yünü, enerji kablolar, yangn ekipmanlar, ev tipi buzdolab vb. için GOST R belgesinin yannda esas olarak bu belgenin alnmas zorunludur.

RUSYA MEDKAL CHAZ KAYITI NEDR?

Rusya Federasyonu Salk Bakanl tescil belgesidir. Bu belge Tbbi (Medikal) cihazlar ürün kaytdr. Bu belge olmadan ürün kullanm yaplamaz ve izin kalite verimlilik ve güvenlik testlerinden geçirilerek verilmektedir. Belge süresinde snrlama yoktur tamamen ürüne dayal süre belirlenmektedir. Gerekli evraklarn iletilmesinden sonra 2-4 aydr. Ürün kayd yaplmadan alnan GOST R belgesi geçersizdir.

ROSTEKNADZOR (RTN) BELGES NEDR?

Rusya Federasyonu özellikle sanayi petro kimya sanayisinde, patlayc yanc ve dier tehlike arz eden yerlerde kullanlan ve çevre açndan tehlike oluturan endüstriyel ürünler için zorunludur. RTN belgesi bir nevi ürünün kullanm izni anlamna gelmektedir. Daha önce GGTN (GOSGORTEKHNADZOR) olarak bilinen bu belge 2004 ylndan sonra Rusya’da merkezletirerek federal platforma tanm ve RTN (ROSTEKHNADZOR) olarak deimitir.

GOST R BELGES OLMADAN ÜRÜN SEVKYATI YAPTIM AMA SORAN OLMADI?

Çünkü bugüne kadar Rusya'ya yaptnz ihracatlarda sertifika iin hep alclarnz çözümledi. Siz de ya bunun farkna varmadnz ya da anlama gerei onlar üstlendiler. Ancak siz sertifikaszlk nedeniyle belki de yeni oluabilecek müterileri de farknda olmadan kaçrdnz!

AVRUPA KALTE BELGELER (TSE-ISO) VAR BUNLAR YETERL DEGLM?

Rusya Federasyonu, Avrupa veya dier ülke standartlarn tanmadndan CE, ISO ya da TSE gibi kalite belgeleriniz Rusya’ya yapacanz ihracatlar için yeterli deildir. Ancak GOST R belgesi almn çabuklatrr ve hzlandrabilir ( Baz durumlarda.).

TSE VE ISO SERTFKASI YOK BUNA RAGMEN GOST-R SERTFKASINI ALABLR MYM?

GOST R belgesi almanz için Avrupa veya dier ülke belgelerinin mevcudiyeti aranmaz; ancak bu belgelerin olmas GOST R belgesi ilemlerinizde kolaylk salamaktadr. Ürüne dayal bir belge olduundan CE belgesi ilemine benzemektedir.

 • ARCONAS
 • Dizayn
 • Kale Kilit
 • ECE BANYO
 • EUROTECH
 • PMTA
 • Seranit
 • SSTEM
 • ZELK
 • YUMAK
 • MT MAKNA
 • ST PLASTK
 • ORTA
 • REFKAR
 • METEOR MAKNA
 • ERDEM PANO
 • GALAKS
 • REKORPAN - BERUSSA
 • MESAPOL


© 2017 SWC. Tm Haklar Sakldr.       Web Tasarm:  CMS Biliim